Štatút súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Obľúbený plavecký štýl”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Hydropool Slovakia s.r.o.

Sídlo: Kazanská 12980/22 821 06 Bratislava

IČO: 53438604

DIČ: SK2121375300

Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 151655/B

 

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 24.8. s trvaním do 31.8. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti a jej marketingoví pracovníci.

 

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník bol fanúšikom IG stránky @hydropool_SK komentoval pod súťažný príspevok na Instagrame.

 

5. Výhra

Výhrou v súťaži sú digitálne plavecké hodiny značky Waterwatch.

 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude náhodne vyžrebovaný 1 výherca spomedzi všetkých platných súťažných komentárov.

Oznámenie výhercu súťaže bude zverejnené pod jeho súťažný komentár. Výherca tiež bude kontaktovaný Organizátorom súkromnou správou. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade vyžrebuje nového výhercu.

 

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

 

8. Ochrana osobných údajov

V záujme ochrany osobných údajov všetkých súťažiacich Usporiadateľ súťaže nebude uchovávať osobné údaje súťažiacich a používať ich na marketingové ani reklamné účely.

 

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s platformou Instagram a nie je s ňou inak spojená.

 

V Bratislave, dňa 23. 08. 2021

NÁŠ SHOWROOM

Kazanská 22
821 06 Bratislava

Kontaktujte nás

Veronika Jassova

Sales Manager
+421 908 140 007
info@hydropoolslovakia.sk

Ildiko Kovalčikova

CEO
+421 907 546 099
kovalcikova@hydropoolslovakia.sk

  Nechajte nám číslo
  a my sa Vám ozveme

  Zavoláme Vám naspať v čo najkratšom možnom čase.

  Contact us for any inquiry!

  We are happy to go over our product portfolio to explain our brand and benefits or answer any questions you might have. We would love to book a session at our showroom for you to wet-test our products and see our product portfolio.

  Don't hesitate to give us a call at

  Our ENG hotline:
  +421 907 546 099

  or contact us via email at info@hydropoolslovakia.sk

  You can also get all of the information on our global site.

  Visit global site

  Zavřít